By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Weefselexpansie

Terug
Bijde weefsel-expansie rekt men met behulp van een ballon (tissueexpander) een gedeelte van de huid uit. Vervolgens wordt de uitgerektehuid gebruikt als bedekking van aangrenzende beschadigde huid. Debeschadigde huid kan zijn een litteken, huidtumor, etc., etc. Ook kande weefsel-expansie worden gebruikt bij mammareconstructie waarbij dehuid naast het amputatielitteken moet worden opgerekt.

Deze methode is toe te passen in bijna ieder deel van het lichaam.

Erzijn grenzen aan de toepassingsmogelijkheden van weefsel-expansie. Somsis het nodig om de ingreep meerdere malen te herhalen. Het is goed terealiseren dat soms extra littekens moeten worden gemaakt. Tevenszullen er ook altijd littekens blijven bestaan. Behoudens de normalerisico's van een plastisch chirurgische operatie kan het zijn dat deballon niet wordt verdragen door de patiënt en tevens kan er ookweefselversterf optreden waarbij de prothese naar buiten kan komen. Deballon wordt meestal met een zoutoplossing (= fysiologisch zout) doormiddel van een slangetje met ventiel opgepompt. In een enkel geval kaneen opgepompte weefsel-expander weer leeg lopen. Dit komt als hetventiel c.q. slangetje niet goed functioneert. Ook kan de ballon zelflekken. In dit geval moet er een nieuwe weefsel-expander wordeningebracht door middel van een nieuwe operatie. Ook bij de anderecomplicaties zijn er meestal extra operaties nodig om de ontstanesituatie te verbeteren.

De opnamen in hetziekenhuis duren meestal enkele dagen, maar in principe zijn tenminstetwee operaties nodig. De poliklinische behandeling - het opvullen vande ballon en de controles - neemt enkele maanden in beslag.

Deoperatie wordt uitgevoerd in algemene narcose. Via een snede in de huidwordt een onopgeblazen ballon met een slangetje en ventiel onder dehuid aangebracht. De plaats ligt vlak naast het gebied waar normalehuid aanwezig is of waar extra huid nodig is.

Nadatde wonden zijn genezen wordt er een begin gemaakt met het opvullen vande ballon. De plastisch chirurg spuit door de huid via het ventieltjeeen zoutoplossing in de ballon. De ballon zet uit en rekt de huid mee.Hierna heeft U een paar uur lang wat ongemak. Ter plaatse van de ballonontstaat dus bij elke inspuiting een toenemende zwelling. Deze kanstorend zijn, maar is niet te vermijden.

Wanneerde huid voldoende is opgerekt wordt in een tweede operatie de ballonverwijderd en de extra huid gebruikt voor het geplande doel.

Hetherstel van de tweede operatie is niet in zijn algemeenheid tebeschrijven, het is mede afhankelijk van de plaats en de omvang van hetbehandelde gebied.

Zonder meer mag wordengesteld dat men met gebruik van weefsel-expanders resultaten kanverkrijgen die op een andere manier niet te verwezenlijken zijn. Helaasis gedeeltelijk of geheel mislukken van de behandeling niet altijd uitte sluiten.

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd U in te lichten over de operatie.

Eendergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt Ugeen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten.Esthetische en Plastische Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantieop de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij U nimmer geven.Complicaties kunnen altijd optreden, zoals b.v. narcose-problemen,trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoellozehuid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet tegaranderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit tevoeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullendeoperatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door Uwverzekering vergoed moeten worden of door U zelf.


Wijbehandelen U naar beste kunnen en mocht U nog vragen hebben: maakt Udan wederom een afspraak op de poli Plastische Chirurgie. Wij zijngaarne bereid om al Uw vragen te beantwoorden.

Powered By: webCiters