By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Chemische peeling

Terug

Chemische peeling van de huid is een techniek dieontwikkeld is om rimpels en onregelmatigheden van de huid minderzichtbaar te maken. Door middel van chemische peeling worden deoppervlakkige huidlagen verwijderd. Door de chemische peeling wordt dehuid ter plaatse van de rimpel of de onregelmatigheid geëgaliseerd. Ookpigmentafwijkingen kunnen op deze wijze worden verwijderd.

ALGEMEEN
Chemische peeling is een techniek om rimpels en onregel-matigheden vande huid minder zichtbaar te maken. Ook zonbeschadiging en vlekkigepigmentatie van de huid kunnen ermee worden behandeld. Bij chemischepeeling (peeling is Engels voor afpellen, vervellen) wordt de huid doorchemica-liën oppervlakkig verwond. Na genezing krijgt de huid eenan-dere structuur dan daarvoor. De huid wordt egaler en gladder. Erzijn verschillende soorten peelings. Oppervlakkige peelings wordengebruikt voor de behandeling van huid met geringe zonbeschadiging enfijne rimpels. Ook vlekkige pigmentatie, wijde poriën en niet al tediepe acne-littekens kunnen ermee worden behandeld. Matig diepe endiepe peelings worden toegepast voor de verbetering van sterkzonbeschadigde huid met diepe rimpels en groeven of voor het minderzichtbaar maken van grove acne-littekens. Oppervlakkige peelingskun-nen, als dat nodig is, meerdere keren achter elkaar wordentoegepast. Voor een chemische peeling moet u naar de plastisch chirurg.

WERKWIJZE
Bij een chemische peeling wordt een vloeistof op de huid aangebrachtwaaraan chemicaliën zoals trichloorazijnzuur of vloeibaar fenol zijntoegevoegd. De vloeistof heeft even tijd nodig om in te werken. Als depeeling diep moet zijn, wordt de concentratie chemicaliën verhoogd. Ookkan de huid afgedekt worden, bijvoorbeeld met pleisters. Het inwerkenvan de vloeistof geeft een schrijnend gevoel. Van tevoren moet de huidgoed schoon zijn. Chemische peeling vindt plaats zonder algehele ofplaatselijke verdoving. Bij een diepe peeling, waar-bij vloeibaar fenolin een hoge concentratie wordt gebruikt, komt u aan de hartbewaking teliggen. Dat is nodig omdat fenol als bijwerking heeft dat hethartritmestoornissen kan veroorzaken. Als u aan de hartbewaking ligt,kan de arts con-troleren of alles veilig verloopt.

NA CHEMISCHE PEELING
Na afloop van een chemische peeling wordt uw huid soms eerst verbonden.Het kan ook voorkomen dat de behandelde huid direct ingesmeerd wordtmet zalf of crème. Deze behan-deling moet u thuis voortzetten. Uw artskan u adviseren welke zalf of crème u het beste kunt gebruiken. In demeeste gevallen is de huid na een paar dagen genezen en is hetre-sultaat van de peeling zichtbaar. De behandelde huid blijft nog eenaantal maanden rozerood van kleur. U mag er gedurende die tijd niet meein de zon zitten en ook niet onder de zonnebank.

RISICO'S EN COMPLICATIES
Bij chemische peeling bestaat het risico dat er pigment-afwijkingenoptreden in de behandelde huid. Hypopigmentatie (minder pigmentatie)komt het meeste voor. U kunt ook last krijgen van hyperpigmentatie(meer pigmen-tatie). Soms trekken deze pigmentstoornissen nog bij, maarsoms ook niet. Om hyperpigmentatie te voorkomen mag u na een peelingenkele maanden niet met de behandelde huid in de zon of on-der dezonnebank. Een heel enkele keer krijgen patiënten na een peeling lastvan jeuk of roodheid van de huid. Ook komt het af en toe voor dat dehuid dunner wordt als gevolg van een peeling. Als een peeling te diepis geweest, kunnen er lit-tekens ontstaan.

VERGOEDING
Chemische peeling is een cosmetische ingreep en wordt niet vergoed doorhet ziekenfonds of de particuliere ziektekosten-verzekering. U moet deingreep dus zelf betalen. De plastisch chirurg kan u een preciezeopgave van de kosten geven.


VERANTWOORDING TEKST
Het onderwerp chemische peeling bestaat uit algemene tek-sten, bedoeldals aanvulling op het gesprek met uw arts. De al-gemene informatie kanniet altijd recht doen aan iedere indi-viduele situatie. Hebt u na hetlezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg zetijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uwvragen van tevoren op papier te zetten. De teksten zijn gebaseerd op: -Dermatologie en venereologie, Wetenschappelijke uitge-verij Bunge,1992; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voorPlastische Chirurgie; - voorlichtingsmateriaal van de NederlandseVereniging voor Aesthetische plastische Chirurgie. De informatie isgeaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.Trefwoord : chemische peeling; huid; vergoedingen Controledatum :december 2001 Module : WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voorPlastische Chirurgie

In de meeste gevallen wordt chemische peeling toegepast bij rimpels in het gelaat.

Inprincipe duurt de behandeling niet lang en is afhankelijk van degrootte van de afwijkingen. De behandelde huid wordt meestal verbondenmet een vet gaas wat snel weer kan worden verwijderd. Geadviseerd wordtom de behandelde huid in te smeren met een crème. In de meeste gevallenis de wond na een aantal dagen genezen en is het bereikte resultaatzichtbaar. De huid blijft wel gedurende enkele maanden rose-rood vankleur. U wordt geadviseerd om eenzelfde periode uit de zon te blijvenin verband met het risico van over-pigmentatie van de behandelde huid.Het spreekt voor zichzelf dat U ook niet onder de zonnebank mag.

Belangrijkis te weten dat er bij de chemische peeling altijd risico bestaat dater pigmentverschillen kunnen optreden in de huid die is behandeld. Erkan een vermeerderde pigmentatie ontstaan of een verminderdepigmentatie.

De chemische peeling kan enkelemalen worden toegepast voor dezelfde afwijkingen. Een en ander kannoodzakelijk zijn indien de afwijking nog niet geheel verwijderd is naeen eerste behandeling.

Afhankelijk van degrootte van de afwijking kan de behandeling in de meeste gevallenzonder plaatselijke verdoving of algehele narcose worden uitgevoerd.

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd U in te lichten over de operatie.

Eendergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt Ugeen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten.Esthetische en Plastische Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantieop de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij U nimmer geven.Complicaties kunnen altijd optreden, zoals b.v. narcose-problemen,trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoellozehuid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet tegaranderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit tevoeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullendeoperatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door Uwverzekering vergoed moeten worden of door U zelf.

Wijbehandelen U naar beste kunnen en mocht U nog vragen hebben: maakt Udan wederom een afspraak op de poli Plastische Chirurgie. Wij zijngaarne bereid om al Uw vragen te beantwoorden.

Powered By: webCiters