By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Bovenooglidcorrectie

Terug

ALGEMEEN
Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden zo uitrektdat hij over de ogen heen gaat hangen (ble-pharochalasis). Dit kanproblemen geven bij het zien. Een vaak gehoorde klacht van patiënten isook dat ze vinden dat ze er zo moe of oud uitzien. Blepharochalasis vande bovenoogleden is een gevolg van het slapper worden van de huidrondom het oog. Soms gaat dit samen met het uitpuilen van vetweefsel inde oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd en gaat plooien ofeen bolling boven het oog laat zien. Verslapping van de huid van hetbovenooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van plastischechirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekentooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Soms wordt eenbovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid.

WERKWIJZE
Correctie van de bovenoogleden kan zowel onder plaatselijke verdovingals onder algehele verdoving plaatsvinden. Een in-greep onderplaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. U mag dan na een paaruur al weer naar huis. Als u een algehele verdoving krijgt, wordt u eendag in het ziekenhuis opgenomen in de dagverpleging. Voor een algeheleverdoving moet u van tevoren nuchter zijn. Vlak voor de operatie tekentde plastisch chirurg het huiddeel af dat weggenomen moet worden. Bij deoperatie wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Hethuidover-schot, al dan niet gecombineerd met overtollig vetweefsel, kannu weggehaald worden. Het grootste deel van het litteken komt te liggenin de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Zo'n litteken isnauwelijks zichtbaar.

NA EEN CORRECTIE VAN DE OOGLEDEN
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw engezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig isdat u niets meer kunt zien. Er wordt geen ver-band aangebracht, zodatwassen en douchen mogelijk blijft. Het verdient aanbeveling om thuis deoogleden de eerste da-gen te koelen met natte kompressen of eenijsbril. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Eenpijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vijf tot zeven dagen wordende hechtingen verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf ofcrème kan worden ingesmeerd.


RISICO'S EN COMPLICATIES
Soms komt bij een correctie van de bovenoogleden een meer dan normalebloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurtwel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kan hetvoorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kuntopenen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u via dearts oogdruppels of zalf verkrijgen die het uitdrogen tegengaan. Hetresultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal lang-durig, maar alsde huid en de spier rondom het oog verder ver-slappen, kan een nieuwecorrectie nodig zijn. Ook als de oogleden niet geheel symmetrisch zijn,kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn. Door littekenreactie kan hetooglid wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maandenvoor dit helemaal over is. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheidvan de oogleden of wat vochtophoping rond de ogen. Na ver-loop van tijdverdwijnen deze klachten vanzelf. In zeldzame gevallen kan eenzogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in hetlitteken. Deze cyste kan chirurgisch worden verwijderd.


VERGOEDING
De kosten van een bovenooglidcorrectie worden alleen door hetziekenfonds of de particuliere verzekeraar vergoed als er sprake is vaneen medische indicatie. Het huidoverschot van de bovenoogleden moet danminstens tot op de wimpers reiken. Als er geen medische redenen bestaanvoor de operatie, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.


VERANTWOORDING TEKST
Het onderwerp correctie van de bovenoogleden bestaat uit al-gemeneteksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemeneinformatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.Hebt u na het lezen van deze in-formatie nog vragen, dan zal deplastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Hetkan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.
Bij het schrijven van deze teksten is gebruikgemaakt van:

- Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993;
- voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie;
- voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie;
- voorlichtingsmateriaal van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Deinformatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voorPlastische Chirurgie. Trefwoord : blepharoplastiek; oogleden;vergoedingen Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring :Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Powered By: webCiters