By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Borstvergroting

Terug

ALGEMEEN
Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echterbij velen: jaarlijks worden in Nederland meer dan 3000borstvergrotende operaties uitgevoerd. De borsten kunnen al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Soms neemt het volume van deborsten af na een zwangerschap of de borsten zijn slapper en kleinergeworden na een vermageringsdieet.

Er zijngeen duidelijke leeftijdsgrenzen voor een borstvergrotende operatie,maar de ingreep zal niet snel worden uitge-voerd voor het achttiendelevensjaar. Het is belangrijk dat u de borstvergrotende operatie zelfwilt. Het moet geen wens zijn van mensen in uw omgeving, bijvoorbeelduw partner. Een borstvergrotende operatie biedt over het algemeen geenoplossing voor sociale of seksuele problemen.


PROTHESEN
De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om borsten tevergroten, is met behulp van kunststofprothe-sen. De prothesen bestaanuit een zakje van siliconenrubber, gevuld met siliconengel of een andervulmiddel (bijvoorbeeld water). Er bestaan ook prothesen met eendubbele wand. Het binnenste volume is dan gevuld met silicone-gel, hetbuiten-ste volume met fysiologische zoutoplossing. Over het gebruik vansiliconen bestaan veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeftechter nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect hebben opde gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie,waarvan vrijwel alle plastisch chirurgen in Nederland lid zijn, is vanmening dat een borstvergroting met siliconen een verant-woorde medischeingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen vaneen borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en derisico's. Deze zullen uit-voerig met u worden besproken. De levensduurvan prothesen kan beperkt zijn. Geadviseerd wordt om in ieder gevaltien jaar na de operatie weer een af-spraak te maken met een plastischchirurg.


VOORBEREIDEND GESPREK
De plastisch chirurg overlegt met u de grootte van de in te brengenprothese. Over het algemeen wordt gestreefd naar borsten die passen bijuw postuur. Verder bespreekt de chirurg de plaats van de littekens.Zoals bij iedere operatie worden bij een borstvergroting blijvendelittekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestalnauwelijks op. De tepels kunnen na de operatie zowel gevoeliger alsminder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkelemaanden. Dit is echter niet altijd het geval. De functie wordt inprincipe niet belemmerd. Borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk. Deprothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspiergeplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft goeduitvoerbaar.

VOORBEREIDING OP DE OPERATIE
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld coumarine,marcoumar, sinaspril, sintrom, ascal, APC, asprobruis, kinderaspirine)moet u dit melden tijdens het eerste gesprek met de plastisch chirurg.Het gebruik van deze medicijnen moet drie tot tien dagen voor deborstvergrotende operatie worden gestaakt. U krijgt hieroverinstructies van de behandelend arts. Nicotine vergroot de kans opproblemen bij de wondgenezing. Uw arts raadt u daarom aan om enkeleweken voor de operatie volledig te stoppen met roken. Eenborstvergrotende operatie wordt soms in dagbehandeling verricht. Somswordt een opname van enkele dagen gead-viseerd. De plastisch chirurgzal dit met u bespreken. Op de dag van opname worden de okselsgeschoren en zal de chirurg het operatiepatroon op de borsten tekenen.De ingreep gebeurt in de regel onder algehele verdoving.


WERKWIJZE
De borstvergrotende operatie duurt gemiddeld één tot twee uur. Deprothesen worden meestal via een snede in de huid-plooi onder de borstingebracht. Het is ook mogelijk om ze via een snede in de oksel ofnaast de tepel in te brengen. De prothesen worden tussen de borstklieren de borstspier geplaatst, of onder de borstspier direct op de ribben.De plas-tisch chirurg bespreekt met u wat de meest geschikt methodevoor u is. Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden meteen steungevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains(dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbon-den met tweevacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit hetoperatiegebied afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geenvocht meer wordt geproduceerd.


NA EEN BORSTVERGROTING
Na een borstvergrotende operatie voelen de borsten soms pijnlijk engespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen minder. De drains wordenmeestal na één tot twee dagen ver-wijderd. Bij ontslag uit hetziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur.Tijdens dit bezoek worden zo nodig de hechtingen verwijderd. Het isverstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Erwordt aanbevolen om de eerste vier weken na de operatie dag en nachteen bh te dragen. Daarnaast wordt soms een elastische band boven deborst geadviseerd. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijntoegestaan. U kunt de eerste zes weken na de operatie beter nietsporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen.Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan hetlitteken soepeler maken. Vraag aan uw plastisch chirurg wanneer uhiermee mag beginnen.


KLACHTEN
Na de operatie kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extragevoelig. Dit herstelt meestal binnen enkele maanden, maar het kan ookblijvend zijn. Een litteken kan enkele maan-den na de ingreep tijdelijkrood, dik en hard worden. Vrijwel elke borstprothese zal in de loop vande tijd wat slijten. Het is dus mogelijk dat ze op een gegeven momentvervangen moeten worden, wat een nieuwe operatie betekent. Zo'noperatie is alleen nodig als er klachten optreden.

RESULTATEN
Een borstvergroting is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep.Veel vrouwen zijn tevreden over de resultaten, maar toch kan er somswat te wensen over blijven. Er blijven altijd littekens, die overigensmeestal weinig of niet opvallen. U wordt naar beste kunnen behandeld,maar er kunnen geen garanties gegeven worden voor een goed resultaat ofvoor volledige symmetrie van de borsten. Soms is een tweede operatienodig om een optimaal resultaat te bereiken. Dit brengt extra kostenmet zich mee, die meestal niet door de verzekering worden vergoed.


RISICO'S EN COMPLICATIES
Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstver-grotingcomplicaties voordoen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectieoptreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kansop complicaties is dus wel aan-wezig, maar is klein. De littekenskunnen na de ingreep tijdelijk rood en dik worden. Een gestoordewondgenezing kan bovendien een blijvend breed litteken veroorzaken. Hetlichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Ditlaagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samenwaardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Het is onmogelijkte voorspellen bij wie dit gebeurt. Het komt wel voor dat er eenverschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde patiënt.Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak ofbehandeling voor gevonden. Wel wordt steeds meer gebruik gemaakt vanprotheses met een ruwe buitenkant, waarbij overmatige kapselvormingminder lijkt voor te komen. In zeldzame gevallen gaat een prothesekapot. Soms is dit te merken omdat er iets 'knapt' en omdat de borstanders aanvoelt of van vorm is veranderd. Een kapotte prothese moetaltijd vervangen worden. Verder zijn er de normale risico's van eennarcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andereingreep. De anes-thesist bespreekt dit met u.


VERGOEDING
Sinds 1991 hanteren de overheid en de ziektekostenverzeker-aars eennieuwe regeling ten aanzien van plastisch chirur-gische ingrepen. Overhet algemeen wordt een borstvergro-tende operatie niet vergoed door deziektekostenverzekeraars. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil deziektekostenverzeker-aar de kosten dragen. De medisch adviseur van uwverzeker-ingsmaatschappij zal u dan oproepen om te beoordelen of deoperatie voor vergoeding in aanmerking komt. U moet er dus van uitgaandat u de operatie zelf moet betalen. De plastisch chirurg informeert uover de totale kosten van de operatie.

VERANTWOORDING TEKST
Het onderwerp borstoperaties in de WGBO-module bestaat uit algemeneteksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemeneinformatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.Hebt u na het lezen van deze in-formatie nog vragen, dan zal deplastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Hetkan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. De tekstenzijn gebaseerd op: - voorlichtingsmateriaal van de NederlandseVereniging voor Plastische Chirurgie. - voorlichtingsmateriaal van deNederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie. Deinformatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voorPlastische Chirurgie. Trefwoord : borstvergroting; borsten;vergoedingen Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring :Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Powered By: webCiters