Ga door naar hoofdcontent
InformatieNVPC Privacyverklaring

NVPC Privacyverklaring

PREAMBULE

De NVPC privacyverklaring een omschrijving van de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (NVPC) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de bij haar aangesloten leden, conform hetgeen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, inbegrepen de uitvoeringswet AVG.
In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.
De NVPC kan de privacyverklaring wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

1. INLEIDING

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (NVPC) (“de NVPC”) is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die de NVPC bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is de NVPC verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de NVPC zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website) verzamelt.

De NVPC is gevestigd te Utrecht aan Orteliuslaan 1 (3528 BA) en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40477809.

De NVPC stelt zich kort gezegd statutair ten doel stelt om de ontwikkeling van de plastische chirurgie te bevorderen, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
De leden van de NVPC alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de NVPC zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De NVPC is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie. Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de overige personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen.

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Persoonsgegevens

De NVPC ontvangt uw persoonsgegevens zoals vermeld op het aanmeldformulier, of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen bij uw aanmelding als lid van de NVPC. Daarnaast kan de NVPC persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en gegevens die de NVPC verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVPC of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een congres of visitatie).

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de persoonsgegevens zoals opgevraagd via het aanmeldingsformulier voor de diverse lidmaatschappen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De NVPC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het voeren van een ledenadministratie door de NVPC en een administratie van aangeslotenen door de Federatie* alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVPC en de Federatie;
 2. om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging door de NVPC en de Federatie (zie hoofdstuk 3);
 3. om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in commissies/werkgroepen/raden/algemene vergadering van de NVPC en de (externe) partijen waar leden namens de NVPC zitting in hebben;
 4. om informatie omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit de NVPC en externe partijen toe te sturen, welke van belang kunnen zijn voor de leden, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatie over deskundigheidsbevordering;
 5. voor historische, statistische en archiefdoeleinden;
 6. voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van de NVPC of andere (digitale) kanalen;
 7. voor activiteiten zoals kwaliteitsvisitaties en opleidingsvisitaties.

Grondslagen van de gegevensverwerking

De NVPC waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking kunnen van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door de NVPC is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de NVPC. Als lid heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de NVPC uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid bent aangegaan met de NVPC.
 • De NVPC verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NVPC, de Federatie* en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVPC.
 • Indien de NVPC uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.

* zie hoofdstuk 3

De NVPC maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Federatie Medisch Specialisten

De NVPC is lid van de Federatie Medisch Specialisten (“de Federatie”), gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL). Als gewoon lid van de NVPC bent u middels dit lidmaatschap automatisch aangeslotene van de Federatie. Indien u medisch specialist bent, dan bent u via de Federatie tevens statutair verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en indien u in dienstverband werkzaam bent, dan bent u voor zover gewenst tevens lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) zoals in de statuten bepaald.

Bovengenoemde is niet van toepassing op de overige lidsoorten van de NVPC (rustende leden, buitengewone leden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en toehoorders of donateurs).

Wij verstrekken voor zover u gewoon lid bent, een aantal van door ons verzamelde persoonsgegevens aan de Federatie.

De Federatie verstrekt op haar beurt uw persoonsgegevens aan de KNMG en de LAD – indien relevant – die noodzakelijk zijn voor communicatie met u en het realiseren van de statutaire doelstellingen van de KNMG en de LAD. De Federatie kan uw gegevens ook nog aan andere partijen verstrekken. Voor de wijze waarop de Federatie omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacy statement van de Federatie.

Reglement Verwerking Persoonsgegevens

De wetenschappelijke verenigingen en de Federatie Medisch Specialisten hebben in een Reglement Verwerking Persoonsgegevens de jegens elkaar geldende rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de leden en de aangeslotenen.

In het Reglement Verwerking Persoonsgegevens is voorts vastgelegd op welke wijze, voor welke doeleinden en op welke grondslagen voornoemde partijen persoonsgegevens van de leden van de wetenschappelijke verenigingen en de aangeslotenen verwerken. Verder bevat het Reglement Verwerking Persoonsgegevens onderlinge afspraken over het uitvoeren van rechten van betrokkenen en maatregelen die partijen nemen ter waarborging van de privacy van de leden van de wetenschappelijke verenigingen en de aangeslotenen.

Op uw verzoek kan de Federatie u een afschrift verstrekken van het Reglement Verwerking Persoonsgegevens.

Overige instanties

Indien u namens de NVPC zitting neemt in een werkgroep of commissie (zowel intern als extern) om mee te werken aan projecten en beleid van de NVPC kan de NVPC uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan instanties die dergelijke projecten begeleiden (zoals Kennisinstituut van Medisch Specialisten B.V. of Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (“SKMS”). Deze organisaties kunnen zelf ook uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVPC uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan het administratiekantoor ten behoeve van de facturatie, de uitgever ten behoeve van het verzenden van het wetenschappelijk tijdschrift, congresregistratie et cetera.

Deze derden zijn verwerkers van de NVPC en verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de NVPC en voor geen enkel ander doel. Indien de NVPC verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en de NVPC daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de NVPC. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVPC bij wet verplicht is om dit te doen.
Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door NVPC nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De NVPC treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen de NVPC kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

De NVPC maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Verenging toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics

De NVPC maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NVPC ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NVPC aanpassingen maken op haar websites, app en service.

Social media buttons

Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de websites of app geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de websites of app van de Vereniging gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites

Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de NVPC geen toezicht op houdt. De NVPC is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

7. UW RECHTEN

U heeft het recht om de NVPC te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken en /of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde

Indien en voor zover de NVPC uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van de NVPC. De NVPC kan bepalen dat bij een te minimale dataset voortzetting van het lidmaatschap zal worden beëindigd.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NVPC bezwaar te maken. Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. CONTACT

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via: 030-7670484 of bureau@nvpc.nl.