By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Jaargang 2 Nummer 2

Terug
Nieuwsbrief NVPC Jaargang 2 Nummer 2

rubriek: Online

GEVRAAGD : M/V

Na vier afleveringen legt de eerste hoofdredacteur van onze Nieuwsbrief zijn functie neer.

Reden voor een kort auto-interview.

De eerste vraag (niet geheelonverwacht):

 

s het niet wat vroeg om na vier afleveringen en één jaar al te stoppen met deze bijbaan, zo zwaar is die toch niet ?
Dat is een goeie vraag, die ik misschien niet voor iedereen even bevredigend kan beantwoorden. Laat ik beginnen met te zeggen dat het idee van de Nieuwsbrief is ontstaan toen ik secre- taris was van de NVPC. Realisatie toen lukte niet, zoals overigens zoveel goede en slechte bestuursvoornemens. Absoluut gebrek aan tijd en energie. Na die bestuursperiode liet de gedachte van een Nieuwsbrief als vrolijk bindend medium voor onze vereniging me niet los. Mede als gevolg van de tomeloze werklust en ook voortschrijdende professionalisering van het huidige bestuur werden er faciliteiten geschapen, die het mogelijk maakten om deze Nieuwsbriefte maken. Maar nu die er is en met een zekere regelmaat verschijnt heb ik het gevoel dat wat ik wilde, het opzetten van een Nieuwsbrief, verwezenlijkt is. En dan, dan vra- gen andere zaken ook weer hun aandacht.


O ja, wat zijn die dan ?

Dat valt te lezen op de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief. Het afgelopenjaar is er heel veel tijd gaan zitten in het nomaproject in Nigeria. En dat bleek helaas nog onvoldoende te zijn. Ik schiet te weinig op met een onderzoekje dat ik doe naar de geschiede- nis van noma in Nederland.
Wilje zeggen dat noma ook in Nederland voorkwam ?
Jazeker, noma is zeker geen vreemde tropische ziekte zoals je misschien dacht. Belangrijkste factoren zijn ondervoeding, gebrekkige hygiëne en kinderziekten zoals mazelen, en die kwa~ men tot voor kort op grote schaalook in Nederland voor, laatste- lijk tijdens de hongerwinter, toen waterkanker inderdaad de kop weer op stak.

En is er inmiddels een nieuwe hoofd- redacteur voor de Nieuwsbrief gevonden ?
Nog niet, maar ik reken er op dat hij of zij er binnenkort zal zijn. Het leukste zou zijn wanneer iemand van de jonge garde zich spontaan aanmeldt.


Zijn er wel goede kandidaten binnen de NVPC ?

Meer dan genoeg. Zo moeilijk is het nu ook weer niet. De belangrijkste vereiste is datje over een goede telefoon beschikt om die en gene wat achter zijn of haar broek te zitten-
Verder moetje natuurlijk ook af en toe zelf de armen uit de mou- wen steken en de pen in de inkt. Maar ik weet zeker dat er genoeg creativiteit aanwezig is onder de leden om er een leuk blaadje van te maken. Onder leden versta ik overigens ook de aspirantle- den.

Zouje het betreuren als de Nieuwsbriefna éénjaaialweerver- dwijnt ?
'Wiser and sadder' bedoelje ? Nee hoor, alleen een heel klein beetje wijzer. Als er onder de leden onvoldoende belangstelling is, dan was het achteraf toch niet zo'n goed idee, zo'n Nieuws- brief. En dat weten we dan betrekkelijk snel, na zo'njaar. Dan moet de vraag gesteld worden of de inhoud niet heel anders moet, of de vorm. Misschien moeten we wel naar een elektroni- sche Nieuwsbrief, of misschien gewoon er helemaal mee stoppen. Tenslotte:afscheid nemen van een slecht idee leidt bij mij niet tot 'sadness' maar juist tot het tegendeel.

K.W. Marck

DATA

18/25 april '98 Plastische en Reconstructieve Chirurgie van de Mamma
Curacao. Inl: R.F. Cohen, 010-4320100
24 april '98 Workshop mtrasone Liposuctie
AZU
2/3 oktober '98 Scholingsdag/Najaarsvergadering NVPC
Locatie nog onbekend
5 november '98 Huishoudelijke vergadering NVPC
Jaarbeursgebouw, Utrecht
8 maart '99 Huishoudelijke vergadering NVPC
Jaarbeursgebouw, Utrecht
16/17 april '99 S cholingsdag;VooIjaarsvergadering NVPC
Papendal, Arnhem
8/9 oktober '99 Scholingsdag/Najaarsvergadering NVPC
AZU
4 november '99 Huishoudelijke vergadering NVPC
Jaarbeursgebouw, Utrecht


COTG


Kosmetische chirurgie in lokale initiatieven

Dit verslag is de weergave van onze interpretatie over de uitkomst van een gesprek op 20 maart 1998 op het ministerie van VWS. Het heeft dus nog geen officiële status. Binnen enkele weken zal het COTG samen met VWS officiële richtlijnen op basis van het overleg publiceren.

In 1995 werden door de minister van VWS richtlijnen gegeven voor het aangaan van lokale initiatieven in de gezondheidszorg in Nederland.
Deze richtlijnen bleken ten aanzien van de positie van niet-noodzakelijke kosmeti- sche chirurgie multi-interpretabel te zijn. In een aantal regio' s werd in tripartite overleg geconcludeerd dat deze vorm van kosmetische chirurgie buiten de lokale overeenkomst diende te worden gehou- den; in andere regio's werd kosmetische chirurgie wel in het lokale initiatief geïn- corporeerd met de daarbij behorende bud- getparameters en honorering.
In 1996 bleek dat het COTG de richtlijnen zo interpreteerde dat ook de niet-noodza- kelijke kosmetische chirurgie binnen ieder lokaal initiatief had behoren te zijn ondergebracht. Daar waar dit niet was gebeurd zou in de visie van het COTG "niet aan de voorwaarden voor deelname aan een lokaal initiatief zijn voldaan". In ieder geval zouden "alle opbrengsten alsnog ingebracht moeten worden en meegeno- men moeten worden bij de verrekening van de lumpsum". Vooruitlopend op nadere maatregelen werden voorschotten en venekeningen met betrekking tot de plastische chirurgie opgeschort.

Door de kennelijke verschillen van inzicht bleek het noodzakelijk te zijn duidelijk-heid te krijgen over zowel de achterlig- gende als de toekomstige status van de niet-noodzakelijke kosmetische chirurgie met betrekking tot lokale initiatieven.

Op 20 maart 1998 is hierover door het bestuur gesproken met vertegenwoordi- gers van het COTG en van VWS.
De constatering dat de richtlijnen van de minister multi-interpretabel bleken te zijn werd door iedereen onderkend. Na uitvoe- rig overleg werd besloten de mogelijkheid te openen niet-noodzakelijke (niet- verze- kerde) kosmetische chirurgie in het zg. derde compartiment (waarin ook keurin- gen en informatie aan derden vallen) te kunnen onderbrengen zodat dit buiten lokale overeenkomsten kan vallen. Als praktische uitvoering werd gekozen voor de volgende oplossingen:

Van 1 januari 1995 tot 1 januari 1998 blij- ven de lokale overeenkomsten van kracht zoals die indertijd zijn vastgestetd,Dat wil zeggen daar waar kosmetische chirurgie binnen de raamovereenkomst gebracht werd blijft dit zo en daar waar kosmetische chirurgie buiten de overeenkomst was gehouden blijft dit ook zo gehandhaafd. Dit houdt onder meer in dat daar waar kos- metische chirurgie buiten de lokale overeenkomst is gehouden de hiermee verkregen inkomsten niet met terugwer- kende kracht alsnog als overschrijding van het budget gekenmerkt kunnen worden waarvoor terugbetaling nodig zou zijn. Uiteraard blijven in dat gevalook de behaalde budgetparameters van deze ingrepen buiten de lokale overeenkomst.
Vanafjanuari 1998 bestaat de keus om niet-noodzakelijke kosmetische chirurgie binnen of buiten de lokale

overeenkomst te brengen. De keus heeft echter wel enige consequenties. Indien de kosmetische chirurgievanafjanuari 1998 binnen de lokale overeenkomst gehouden of gebracht wordt, dan wordt vrijwaring ver- kregen van de generieke tariefskorting, zoals die ook geldt voor verzekerde zorg . Er kan derhalve een hoger tarief gerekend worden. Daar staat tegenover dat het bud- get en de parameters vastliggen en er daarom geen groei of uitbreiding van dit deel van de praktijk mogelijk is ( althans in financieelopzicht).
Indien besloten wordt kosmetische chirur- gie buiten de lokale overeenkomst te hou- den, wordt zoals gangbaar geen
vrijwaring verkregen van de generieke tariefskorting, zodat slechts het kale COTG-tarief berekend mag worden. Hier staat tegenover dat er geen beperkingen zijn aan de uitbreiding van dit comparti- ment.

Als algemene voorwaarden gelden dat: -er slechts één keus is; binnen of buiten het lokale initiatief en niet deels binnen en deels buiten.
-het COTG het recht blijft houden inzage te krijgen in de aard en omvang van de behandelingen in het derde comparti- ment. Dit betekent dat de omzetten en in de toekomst ook het soort ingrepen op verzoek kenbaar gemaakt moeten worden aan het COTG.

Vanuit het COTG zal binnen drie weken een concept regelgeving rondgestuurd worden aan de deelnemers van het gesprek op het ministerie op 20-03-98.

Op deze wijze lijkt een oplossing verkregen te zijn in de slepende onduidelijkheid . over de plaats van de met -verzekerdekosmetische chirurgie met betrekkingtot lokale initiatieven. Hans P. de Bruijn, voorzitter BBC

INGEKOMEN BRIEF

Duurzaamheid van siliconen mamma - implantaten, deel 2

Naar aanleiding van het voorstel van Efting Dijkstra om te komen tot een con- sensus over de indicatiestelling bij het verwijderen van borstimplantaten (Nieuwsbrief 2/1) schreef collega Kappel (AlG) onderstaande brief, waarin ze een voorstel doet voor een verzekering voor patiënten met borstimplantaten. Haalbaar of niet?

De meest optimale situatie hebben wij in de periode kort na het inbrengen van de implantaten: n.l. een intacte prothese die omringd wordt door een soepel kapsel, welke het liefst adherent is aan de pro- these. Dit zouden wij uiteraard zo willen houden, ervan uitgaande dat er geen vroege kapselcontractie optreedt. Maar somewhere along the line zal de prothese desintegreren en komt de inhoud vrij, geleidelijk aan of abrupt. Het mag dan wel zo zijn dat er tot op heden nog geen wetenschappelijk bewijs is geleverd dat de siliconen borstprothesen in verband brengt met "auto-immuun zieken", silico- nen lekkage doordat de wand niet meer intact is, levert mi. een "onfrisse" situatie op die niet getolereerd moet worden. Met collega Eftjng Dijkstra ben ik het dan ook eens dat de gladde siliconen prothesen meteen levensduurvan "15jr. en ouder, sowieso vervangen moeten worden. De getextureerde prothesen die een kwalita- tiefbetere wand hebben, hebben waar- schijnlijk ook een langere levensduur. Bij patiënten met dergelijke prothesen die ouder zijn dan " 15 jr. zou ik een afwach- tende houding aannemen indien er hele- maal geen klachten zijn en de borsten nog soepel aanvoelen. Eventueel kun je de patiëntvanafdatmomentfrequentergaan controleren. Bij kapselcontractie en pijn- lijkheid zou ik vervangen van deze prothe- sen adviseren. Welke plaats de niet-lek- kende siliconenprothesen innemen, is nog niet duidelijk, omdat zij nog niet lang genoeg op de markt zijn.

Eén ding is zeker: geen enkel produkt heeft onbeperkte levensduur, dus ook sili- conen borstimplantaten niet, lekkend of niet -lekkend. Wij gaan zelf niet eeuwig mee. Ik ben van mening dat siliconen borstprothesen een blijvend product zul- len zijn in ons arsenaal en dat wij een manier moeten vinden om er neutraal mee om te kunnen blijven gaan. Niet vergeten mag worden dat de publieke opinie, aan- gewakkerd door de media, advocaten en patiënten die menen gedupeerd te zijn, een belangrijke rol meespeelt. Om de "siliconen-issue" tot bedaren te brengen, moeten wij het hebben van patiënten die zich gerustgesteld weten en ik weet zo gauw nog niet of de mededeling dat "er nog geen wetenschappelijk bewijs is gele- verd", die geruststelling ook verschaft- Kennelijk niet! want de "siliconen-issue" is 6 jr. na dato nog steeds actueel en zal het waarschijnlijk nog lang blijven, omdat patiënten ook op een andere manier dan door borstprothesen met siliconen in aan- raking kunnen komen, gezien hun ruime toepassing in de geneeskunde. De onschuld van de siliconen partikels is allerminst bewezen en aan de beantwoor- ding van de vraag hoeveel siliconen een mens in zijn lijf mag hebben voordat die er ziek van wordt, zijn wij nog niet toegeko- men.

Met het oog hierop zou ik daarom willen pleiten voor het invoeren van een soort "siliconen borstprothese verzekering" analoog aan de verzekering van contact- lenzen, o.a. tegen breuk en ouderdom. De patiënt betaalt een premie, is hiertoe waarschijnlijk goed bereid, en is er dan van verzekerd dat prothesen van "15 jr. el ouder of die niet langer voldoen om wat voor reden dan ook, te gelegener tijd ver- vangen kunnen worden door prothesen van een nieuwer type, die nog steeds niet het keurmerk "eeuwige levensduur" hoe- ven te hebben.

Ik weet bijna zeker dat patiënten zich hierdoor gerustgesteld zullen voelen en niet langer het gevoel hebben belazerd te worden door de industrie en de plastisch chirurgen. Daamlee haalje de angel uit de '{~iliconen-issue".

Dr. Rita Kappel

NIGERIA

Rubriek BUITENGEWE(E)ST


Waterkanker in Sokoto

( de Nederlandse Noma Stichting)
In het najaarvan 1996 zijn wij een aantal weken in Sokoto, een stad van 200.000 inwoners gelegen in de uitgebreide savanne ten Zuiden van de Sahara ( de Sahel), in het uiterste Noord-Westen van Nigeria, dicht bij de grens met Niger. We maakten dee uit van het eerste medische team dat Sokoto bezocht. Uitgezonden door een Duitse organisatie, AWD-Stiftung Kinderhilfe uit Hannover, was het onze taak een chirur- gisch programma voor kinderen met waterkanker ( ook wel noma of cancrum oris geheten) op te starten. Onder niet altijd even gemakkelijke omstandigheden is toen een begin gemaakt met wat inmiddels lijkt uit te groeien tot een groot internationee" project gericht op preventie en behandeling van noma.

Noma is een orofaciaal gangreen dat kan ontstaan bij kinderen die ernstig ondervoed zijn en daarbij veelal verzwakt als gevolg van een ernstige kinderziekte, zoals maze-
len. De aandoening ontstaat doorgaans bij de gingiva of in de sulcus van het wang- slijmvlies. Binnen enige dagen ontstaat een necrotiserend ulcus, dat zich binnen een week uitbreidt
naar de wang, lippen of neus. Onbehandeld is de mortaliteitvan noma minstens 90%. Schattingen van de WHO leren dat er jaarlijks honderdduizenden kinderen overlijden onder het beeld van noma, terwijl er vele duizenden in leven blijven met voor de rest van hun leven een ernstig gemutileerd aangezicht.

De Sahel wordt wel de 'noma belt' van de wereld genoemd. Omdat Noord-Nigeria ver. reweg het dichtst bevolkte gebied daarvan is, vormt Sokoto het ware epicentrum op de wereldschaal voor noma. Dit blijkt ook uit het feit dat ondanks de gebrekkige communicatiemiddelen rond Sokoto er tijdens het verblijfvan het team in Sokoto een niet te stuiten stroom van patiënten op gang kwam naar het hospitaal in Sokoto

In 1997 zijn we weer in Sokoto gaan werken. De lokale authoriteiten bleken onder d indruk te zijn geraakt van het project en kwamen tot de slotsom gekomen dat het hun taak moest zijn om dit project ruimtelijk en personeel te faciliteren. Dit heeft ertoe geleid dat binnen een half jaar een
speciale nomakliniek is gebouwd met circa 50 bed- den en twee operatiekamers. De bedoeling is dat deze zomer de kliniek wordt geopend, en dat het volgende Duits-Nederlandse team, dat in september wederom afreist, daar zal kunnen werken.

Deze stroomversnelling in activiteiten heeft duidelijk gemaakt dat de Duitse organi-saties AWD-Stif- tung Kinderhilfe en Interplast Germany niet bij machte zijn dit project volledig te dragen, noch in personele, noch in materiële zin. Dit is aanleiding geweest om samen met de anesthesisten die tot rn toe betrokken zijn bij het project, Marten van Wijhe en Robert van Poppelen, de Nederlandse Noma Stichting (NNS) op te richten. De NNS heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks minstens één Neder- lands medisch team naar Sokoto te zenden. Dit betekent dat er hard gewerkt wordt om de zo noodza kelijke fondsen te werven. Eén van de manieren is middels lezingen ('real te ar j erkers') steun te ver- krijgen bij rotary clubs e.d.

Alsu mogelijkheden hebt om de activiteiten van de NNS onder de aandacht van anderen te brengen, of anderszins belangstelling hebt voor dit project (meegaan bijvoorbeeld) neem dan contact op met één van ons.

KLaas Marck en Hans de Bruijn


ON LINE - NVPC-prive

Wat? Een nieuwe roddelrubriek voor de vereniging? Nou nee, niet echt, alhoewel het wel zou kunnen. De NVPC-privé pagina' s zijn geheime pagina' s die u op het internet kan raadple- gen. Op deze pagina' s verzamelen we de snel veranderende gege- vens van onze vereniging. Adressen, email gegevens, de congres- agenda, de nieuwsbrief en in de toekomst de notulen van vereni- gings-bijeenkomsten. Kortom alles wat ons als vereniging bindt en dat iedereen makkelijk moet kunnen bereiken. Waarom alles thuis hebben als u het op het internet kunt vinden? Hoe komt u op deze pagina? Via de thuispagina van de vereniging op adres http:/ /www.nvpc.nl kiest u voor artsen en op die pagina kiest u de optie "NVPC-privé" .U wordt dan gevraagd om een inlognaam en een wachtwoord.

Internet velllgheld

Iedereen krijgt een eigen inlog-naam en een paswoord. Als u mo een emailtje stuurt zal ik zo snel mogelijk deze gegevens terug- sturen. Ook kan u de optie "Toegang" aanklikken op de artsen- pagina. Dan kunt u hier uw gegevens invoeren en zal ik uw gegevens sturen zodra ze aangemaakt zijn. Op deze wijze beschermen we onze privé-gegevens, als andere organisaties die tenminste niet op het Net zetten zoals ik liet zien op de vergade-ring van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie.In het algemeen kan men stellen dat email redelijkveilig is, de brieven van de post- bode kunnen ook opengescheurd worden, maar dat gebeurt niet vaak. Zo kan emailook onderschept worden, maar die kans is niet zo groot. Als het om echt geheime zaken gaat zoals patiën- tengegevens dan is het verstandig een encryptie-programma te gebruiken. Helaas is dat nog niet echt gemakkelijk. Maar gezien de ontwikkelingen zal dat niet zo heellang meer op zich laten wachten. Duurdere email pakketten zoals Eudora pro (voor de PC) hebben deze mogelijkheid al.

Artsen-pagina

Op de artsenpagina (http://www.nvpc.nl/dr) worden meer alge- mene zaken verzameld. Zo ligt het in de bedoeling alle samenvat- tingen van proefschriften van Nederlandse plastische chirurgen te verzamelen op de proefschriften-pagina. De andere plastisch chirurgische verenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Vereniging voor Schisis en Craniofa- ciale afwijkingen wordt ruimte geboden. Verder informatie over het internet voor medici alsmede de namen van alle plastici wor- den geordend per ziekenhuis. Dan zullen persberichten met het standpunt van de vereniging over maatschappelijk relevante onderwerpen als privé-klinieken en de siliconen-hetze hier ook een plaats vinden. En tenslotte hebben we een plaatsje inge- ruimd voor de Nederlandse afdeling van Interplast (http:/ /www.nvpc.nl/interplast ).

Gratis emailadressen

Om het gebruik van het internet en de communicatie via email te bevorderen is er uitgebreid overleg gevoerd met de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam). We zijn verheugd te kunnen berichten dat alle leden een eigen emailadres bij de vereniging kunnen krijgen. Om te beginnen zal op korte termijn voor het bestuur en alle juniorleden een emailadres worden aan gemaakt. Het adres zal dan achternaam@nvpc.nl worden. Nadere details zoals instel- lingen voor het ophalen en sturen van email worden op de web- site gepubliceerd op de artsenpagina. Alle andere leden die ook prijs stellen op een emailadres kunnen dit bij ondergeteken-de aanvragen.

Inhoud van onze NVPC-privé pagina' s

Dit alles is een eerste opzet en om onze gegevens zelf gemakkelij- ker te kunnen bereiken en om de vereniging toegankelijker te maken voor anderen. Om een optimaal effect te krijgen is het belangrijk dat iemand deze gegevens bijhoudt, en onze commis- sie is dan ook heel blij dat de secretaresse van onze
vereniging, Carla Koopman, dat naast haar toch al drukke werk- zaamheden wil doen. Tenslotte kan alleen een optimale invulling van deze pagina' s tot stand komen als wij voldoende feedback van u krijgen zodat we ze aan kunnen passen aan de behoefte van onzeleden.

De volgende keeriets over het uitwisselen vanervaringen, nieuwsbrieven, nieuwslijsten en dergelijkeViahetinternet

Ivarvan Heijningen
email:
vanheijningen@nvpc.nl

Powered By: webCiters